Huishoudelijk reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MARIMBAKOOR HILVERSUM

NAAM EN VESTIGINGSPLAATS VERENIGING
Artikel 1 1.1
De vereniging draagt de naam: Marimbakoor.
1.2
De vereniging is gevestigd in de gemeente Hilversum waar ook de repetities plaatsvinden en wel in Wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71.

DOEL
Artikel 2
Het doel van de vereniging is:
Het beoefenen en bevorderen van de zangkunst door het in stand houden en tot bloei brengen van het vrouwenkoor Marimbakoor.

DUUR
Artikel 3
3.1
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.2
Het standaard boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december (het kalenderjaar). Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar. Dit boekjaar begint bij de datum van oprichting in 2013 en eindigt op 31 december 2014.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
4.1
De vereniging kent leden.
4.2
Om als lid te worden toegelaten meldt men zich op een repetitie. Na een proefperiode van twee repetities doen aspirant–leden het verzoek om te mogen toetreden. De dirigent beslist of dit verzoek wordt toegestaan.
4.3
Toelating blijkt door ondertekening van het aanmeldformulier door de dirigent en de aanmelder.
4.4
Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
4.5
Het bijwonen van de eerste twee repetities is gratis. Bij toetreding tot het koor dient het nieuwe lid de door de penningmeester toe te zenden factuur binnen twee weken na factuurdatum te voldoen op de op de factuur aangegeven wijze.

Artikel 5
5.1
Het lidmaatschap eindigt:
 • Door het overlijden van het lid
 • Door opzegging door het lid
 • Door opzegging door de vereniging
 • Door ontzetting
5.2
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden met 1 kalendermaand opzegtermijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerstvolgende maand.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
 • Indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 • Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het gaat om een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen.
 • Binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
5.3
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur worden gedaan:
 • Wanneer een lid na twee schriftelijke herinneringen of maningen zijn contributie nog niet heeft voldaan.
 • Wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door het Huisreglement voor het lidmaatschap worden gesteld.
 • Wanneer leden herhaaldelijk repetities verzuimen.
De opzegging is met onmiddellijke ingang van kracht, dat wil zeggen dat het lidmaatschap eindigt op het moment dat het bestuur het lid in kennis stelt van de opzegging. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
5.4
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met het Huishoudelijk Reglement of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het bestuur stelt het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis, met opgave van de redenen. Het betrokken lid kan binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5.5
Wanneer het lidmaatschap in de loop van de halfjaarlijkse contributieperiode eindigt, blijft de halfjaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

DONATEURS
Artikel 6
6.1
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
6.2
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
6.3
Tijdens de eerste ledenvergadering is besloten dat donateurs minimaal Euro 15,00 per kalenderjaar betalen.
6.4
Donateurs hebben het recht om op uitnodiging van het bestuur de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht. Het bestuur kan een donateur het recht geven het woord te voeren op een algemene ledenvergadering.
6.5
Donateurs hebben het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen binnen de randvoorwaarden zoals die telkens door het bestuur voorafgaand aan het evenement zijn vastgesteld. De bijdrage van donateurs wordt afgedragen aan de penningmeester of overgemaakt op de bankrekening van het Marimbakoor met vermelding van naam en adres van de donateur en dat het om een donatie gaat. Ieder koorlid kan donateurs aanmelden via het aanmeldingsformulier dat kan worden opgevraagd bij het bestuur.

CONTRIBUTIES
Artikel 7
7.1
Ieder lid is halfjaarlijks bij vooruitbetaling contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
7.2
De contributie is verschuldigd vanaf de derde repetitie die een aspirant lid meemaakt. De hoogte van de contributie is tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld op € 126 per half jaar.
7.3
De halfjaarlijkse contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel in januari voor de maanden februari tot en met juni en in juni voor de maanden juli tot en met januari. De contributie voor nieuwe leden wordt berekend naar rato van de resterende maanden van het verenigingsjaar.
7.4
In de maanden juli en augustus en in de kerstvakantie worden geen repetities gehouden.
7.5
Restitutie van halfjaarlijkse contributie wordt, na opzegging, niet verleend.
7.6
Contributie dient te worden overgemaakt naar het rekeningnummer van het koor
NL 28 TRIO 0391045334 ten name van Marimbakoor te Hilversum onder vermelding van je volledige naam en de betaalperiode.

BESTUUR
Artikel 8
8.1
Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden worden in functie gekozen door de algemene ledenvergadering.

De taken van de bestuursleden zijn als volgt:

Taken voorzitter: Leiding geven aan, d.w.z.:
 • Voorzitten van bestuursvergaderingen;
 • Voorzitten van de algemene ledenvergadering;
 • Aansturen van verschillende commissies;
 • Aanspreekpunt voor externe personen – voor zover niet gedelegeerd naar bestuursleden, dan wel deelnemers van een commissie – waaronder de beheerder van St. Joseph;
 • Draagt zorg voor de inhoud en de naleving van het Huishoudelijk Reglement;
 • Is samen met de penningmeester en de secretaris eindverantwoordelijk voor een gezond financieel beleid;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda van de bestuur– en ledenvergaderingen.

Taken penningmeester: Verantwoordelijk voor de totale financiële administratie, d.w.z.:
 • Koorleden op de hoogte stellen van hoogte betaling van halfjaarlijkse contributie (1 febr. t/m 30 juni en 1 sept. t/m 31 januari);
 • Innen van de halfjaarlijkse contributie;
 • Versturen van de eerste herinnering/maning indien een betaling niet binnen één maand na het versturen van de factuur is ontvangen op de bankrekening van het koor;
 • Versturen van de tweede herinnering/maning indien het desbetreffende lid de contributienota niet binnen twee weken na het versturen van de eerste herinnering/maning heeft voldaan;
 • Innen en beheren van de lief– en leedpot (de bijdrage aan de lief– en leedpot maakt deel uit van de halfjaarlijkse contributie maar wordt apart benoemd bij de inkomsten en uitgaven);
 • Beheren en innen van evt. extra gelden zoals evt. opbrengsten van concerten, donateurs en/of sponsoren;
 • Betaling van honorarium aan dirigent zoals vastgelegd in haar dirigentenovereenkomst tot het vervullen van een opdracht;
 • Betaling van half jaarlijkse huur aan St. Joseph, zoals vastgelegd in de halfjaarlijkse overeenkomst met hen;
 • Betaling van contributie aan de Korenbond;
 • Maken van financiële halfjaarlijkse overzichten en financieel jaarverslag;
 • Budgetbewaking, tijdige signalering (eventuele) problemen en voorstellen aan het bestuur voor financiële bijsturing;
 • Maken begroting volgend jaar (raming kosten – inkomsten);
 • Vaststellen contributie;
 • Draagt zorg voor fiscale contacten en verantwoording;


Taken secretaris: Verslaglegging vergaderingen en correspondentie, d.w.z.:

 • Notuleren van bestuursvergaderingen en verantwoordelijk voor verspreiding hiervan naar belanghebbenden;
 • Notuleren van algemene ledenvergaderingen en verantwoordelijk voor verspreiding hiervan naar belanghebbenden;
 • Organiseren van de ALV en het uitnodigen van de leden voor de algemene ledenvergadering;
 • Correspondentie onderhouden met St. Joseph, d.w.z. halfjaarlijkse huurovereenkomst invullen en retourneren;
 • Correspondentie onderhouden met Korenbond, d.w.z. jaarlijkse repertoire– en ledenlijst invullen en retourneren;
 • Jaarlijks opdracht aan dirigent verstrekken;
 • Halfjaarlijks opvragen factuur dirigent;
 • Verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van leden en externen;

8.2
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
8.3
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
8.4
De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuursleden heeft het recht zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij (voor eigen rekening) door een raadsman doen bijstaan.
8.5
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt in dit geval verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid kan direct aansluitend aan zijn bestuurslidmaatschap éénmaal worden herkozen (het maximum aantal aaneengesloten bestuurstermijnen is twee).
8.6
Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
8.7
Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaald einde artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9
9.1
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
9.2
Eventuele besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en/of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt mogen uitsluitend worden genomen door het bestuur na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering. Indien een besluit niet kan wachten tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal het bestuur een extra algemene ledenvergadering bijeenroepen.
9.3
De algemene ledenvergadering verleent het bestuur toestemming tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen tot maximaal het bedrag dat in drie maanden door contributie van de leden, sponsors en optredens kan worden verkregen.
9.4
Het bestuur regelt in overleg met de dirigent het aantal uitvoeringen/optredens dat per jaar wordt gegeven.
9.5
Bestuursbesluiten worden genomen bij twee/derde van de stemmen van de ter vergadering aanwezige leden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel opnieuw aan de orde gesteld. Bij herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De namen van de bestuursleden staan vermeld op de ledenlijst.
9.6
Leden worden tenminste éénmaal per kwartaal, of zoveel vaker als er vergaderingen zijn, via een digitale nieuwsbrief op de hoogte gebracht van besluiten genomen in bestuursvergaderingen.

Artikel 10
10.1
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
10.2
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

REPETEREN
Artikel 11
Het koor repeteert iedere dinsdagavond in Hilversum, uitgezonderd in de maanden juli en augustus en in de kerstvakantie. laatste week van december en de eerste week van januari. Het koor repeteert gewoonlijk in Wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71. Het bestuur doet tijdig opgave van uitvallende repetities. Van de koorleden wordt verwacht dat zij de repetities zo getrouw mogelijk volgen. Afmelden dient te geschieden bij een van de bestuursleden. Verder wordt van de koorleden verwacht dat zij de in te studeren songs, met behulp van ingezongen liedjes op de site, thuis oefenen. Van de leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk deelnemen aan geplande optredens en, als het even kan, aanwezig zijn op de generale repetitie. Lukt dit niet dan vindt overleg plaats met de dirigent. De keuze van het te repeteren en uit te voeren werk wordt grotendeels door de dirigent gemaakt.

KOORKLEDING
Artikel 12
Het koor beschikt niet over aparte koorkleding. De kledingvoorschriften worden door de desbetreffende commissie voorgesteld aan de algemene ledenvergadering waarna de algemene ledenvergadering hierover beslist. Op dit moment zijn de volgende kledingvoorschriften van kracht:
 • algemene optredens: blauw/wit
 • kerstoptredens: rood/zwart of zwart met een door het koor ter beschikking gestelde corsage (een veelkleurige bloem)

MUZIKALE UITVOERINGEN
Artikel 13
Het streven van het Marimbakoor is tweemaal per jaar op te treden. Het bestuur bepaalt de financiële en organisatorische kaders rond de optredens/uitvoeringen. In principe wordt voor ieder optreden een bijdrage gevraagd van de uitnodigende partij. Die bijdrage kan verschillen voor profit en non–profit organisaties. Voor optredens/uitvoeringen moeten een minimum aan leden aanwezig kunnen zijn waarbij eveneens een goede stemgroepenverhouding te realiseren is.

   
COMMISSIES
Artikel 14
De Vereniging kent de volgende commissies die uit één of meer personen kunnen bestaan:
 • Kaarten sturen i.v.m. lief en leed;
 • Ondersteuning secretaris door middel van het bijhouden en verspreiden van ledenlijst en repertoirelijst;
 • Voorstel tot en organisatie van optredens;
 • Feest laatste repetitie in juni en december;
 • Stoelen klaarzetten volgens instructies dirigent;
 • Sponsoring;
 • Opzetten en onderhouden van website.
 • PR
 • Financiële controle
 • Onderhoud leenmappen voor nieuwe koorleden

TAKEN DIRIGENT
Artikel 15
De dirigent wordt aangesteld door het bestuur volgens een door het bestuur aan de leden voorgelegde selectieprocedure. Het bestuur stelt in overleg met de dirigent een dirigentenovereenkomst vast. Opzegging door het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering is Annemiek van Zeben, aangesteld als dirigent.

De dirigent heeft de eindverantwoordelijkheid voor het artistieke peil en de prestaties. Haar taken zijn als volgt:
 • Leiden van de repetities en de uitvoeringen
 • Na twee repetities toelating van nieuwe koorleden beoordelen;
 • Repertoirekeuze;
 • Opbouw repetities;
 • Muzikale uitvoering;
 • Opstelling van koor bij repetitie en concert.


De dirigent kan, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het bestuur, bestuursvergaderingen bijwonen en het woord voeren. De dirigent heeft geen stemrecht.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 16
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging is gevestigd.

Artikel 17
17.1
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn en degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering om tegen het besluit tot ontzetting in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
17.2
Met uitzondering ven een geschorst lid heeft ieder lid een stem. Leden die niet aanwezig zijn tijdens een algemene ledenvergadering kunnen een stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee leden als gevolmachtigde optreden.
17.3
Stemmingen over zaken geschieden door het opsteken van een hand. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Een stemgerechtigd lid dat namens een ander lid stemt, stemt ook over zaken schriftelijk.
17.4
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij dit Huishoudelijk Reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het huidige bestuur. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 18
18.1
De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de secretaris of de penningmeester. De voorzitter maakt hierin haar keuze. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
18.2
Iedere stemming wordt gecontroleerd door een vooraf door de algemene ledenvergadering aangewezen stemgerechtigd lid die
 • het maximum aantal uit te brengen stemmen noteert
 • het aantal uitgebrachte stemmen noteert
 • het aantal stemmen voor en tegen met betrekking tot de diverse voorstellen met betrekking tot zaken noteert
 • het aantal stemmen voor en tegen met betrekking tot de diverse voorstellen met betrekking tot personen noteert

De controleur geeft haar telling door aan het bestuur en het bestuur leest deze telling voor aan de algemene ledenvergadering.
Alle uitslagen van stemmingen over zaken en personen worden direct vastgelegd in de notulen.
18.3
Van alles wat tijdens de algemene ledenvergadering wordt besproken, worden notulen gehouden door de secretaris. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en door de dan aanwezige bestuursleden ondertekend.

Artikel 19
19.1
Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt tenminste een algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Aantekening van alle gelden wordt op zodanige wijze gemaakt, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Als een van de bestuursleden niet ondertekent, wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuursleden dat zij deze verplichtingen nakomen.

19.2
Een door de Algemene Ledenvergadering aan te wijzen financiële controle commissie (die uit twee personen kan bestaan) heeft het recht alle financiële stukken van de vereniging te controleren. Het bestuur is verplicht aan de financiële controle commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
19.3
De financiële controle commissie onderzoekt de in lid 1 en 2 bedoelde stukken.
19.4
De financiële controle commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
19.5
Bij goedkeuring van de bevindingen door de financiële controle commissie adviseert deze de algemene ledenvergadering het bestuur ‘decharge te verlenen voor het gevoerde (financieel) beleid’. Dat wil zeggen dat het bestuur goedkeuring krijgt voor het gevoerde (financieel) beleid en niet langer hoofdelijk aansprakelijk is voor (de gevolgen van) het in de afgesloten periode gevoerde (financieel) beleid.

Artikel 20
20.1
Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur tenminste één maal per jaar of zo dikwijls als wettelijk dan wel gezien de in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde regels noodzakelijk is, bijeengeroepen.
20.2

De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door digitale (per e–mail) mededeling, en op verzoek per papieren mededeling, aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste 21 kalenderdagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen (de agenda) vermeld en worden ook de conceptnotulen van de voorgaande algemene ledenvergadering gevoegd.

WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 21
21.1
Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan alleen plaatshebben als dit voorstel op de agenda staat van de algemene ledenvergadering en de algemene ledenvergadering hiertoe conform de daarvoor geldende regels besluit.
21.2
Het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement moet volledig en tegelijk met de overige stukken die aan de stemgerechtigde leden worden overhandigd bij een bijeenroeping van de algemene ledenvergadering, digitaal aan de stemgerechtigde leden worden toegezonden.
21.3
Tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 22
22.1
Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
22.2
De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
22.3
De vereffening geschiedt door het bestuur.
22.4
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd “in liquidatie”.
22.5
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
22.6

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten gedurende de wettelijke termijn na afloop van de vereffening worden bewaard. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 23
23.1
De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen waarin onderwerpen geregeld die niet of niet volledig in het Huishoudelijk Reglement zijn geregeld.
23.2
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of Huishoudelijk Reglement.
23.3
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING
Artikel 24
24.1
In gevallen waarin het Nederlands Recht en het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist de algemene ledenvergadering.
24.2
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de weg of het Huishoudelijk Reglement aan andere organen zijn opgedragen.

Het huishoudelijk reglement treedt in werking na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.


Vaststelling van dit Huishoudelijk Reglement geschiedt door
 • akkoord van tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig tijdens de eerste algemene ledenvergadering
en
 • door ondertekening van het volledige tijdens de eerste algemene ledenvergadering gekozen bestuur van deze vereniging

Hilversum,